กิจกรรมในโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา ร่วมกับ สาธารณสุขชุมชน ร่วมคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา ร่วมกับชุมชน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562