ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโนนสำราญวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยแยกออกจากโรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา พื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ซึ่งได้รับบริจาคที่ดิน จากชาวบ้าน ระยะแรกได้รับบริจาคเงินก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง ส้วม 1 หลัง ต่อมาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2532 ทางราชการได้ก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 8 ห้อง มีนายปริญญา บุญภูมิ เป็นครูใหญ่ คนแรก

โรงเรียนโนนสำราญวิทยาเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาปี 2540 และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ปี 2541 ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน ทั้งหมด 137 คน ข้าราชการครู 15 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน

ปัจจุบันมี นายไชโย กล้ารมราน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image