บุคลากร

นางประคอง บัวมี

ครู วิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิ

ครู วิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรัญ ภูมิวิริยะ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสนธยา สารโภค

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรษา กล้ารอด

ครู วิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภัสสิริ บุปผา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางขนิษฐา สุวรรณกลาง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางรัตนาภรณ์ บุญภูมิ

ครู วิทยฐานะ

ครูชำนาญการ

นางวรรณกร ชาญเขว้า

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายปริวัฒน์ บุญภูมิ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายวรัญญู วันนา

ครู

นางสาวศศิกานต์ ธงภักดิ์

ครูผู้ช่วย

นายวีระพงศ์ นาอุดม

ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤตยา บุญเจิด

ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา บุญภูมิ

ครูพี่เลี้ยง

นายเจษฎา อรุณแก้ว

ครูอัตราจ้าง

นางสาววิไลลักษณ์ เสนน้ำเที่ยง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรทัย เริงรัง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกุหลาบ สุวรรณี

นักการภารโรง