ข้อมูลโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนโนนสำราญวิทยา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2531  ตั้งอยู่หมู่ที่  2     บ้านโนนสำราญ  ต.โนนสำราญ   อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  โดยแยกออกจากโรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา  พื้นที่  9  ไร่  3  งาน  96  ตารางวา  ซึ่งได้รับบริจาคที่ดิน     จากชาวบ้าน  ระยะแรกได้รับบริจาคเงินก่อสร้างอาคารชั่วคราว  1  หลัง  ส้วม  1  หลัง  ต่อมาในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2532     ทางราชการได้ก่อสร้าง  อาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง  2  ชั้น  8  ห้อง   มีนายปริญญา  บุญภูมิ  เป็นครูใหญ่  คนแรก

โรงเรียนโนนสำราญวิทยาเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาปี  2540  และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ตั้งแต่ปี  2541  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา  2554  มีนักเรียน  ทั้งหมด  157  คน  ข้าราชการครู  14  คน  พนักงานราชการ  1  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน    นักการภารโรง  1  คน

ปัจจุบันมีนายไชโย  กล้ารมราน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน